REGULAMIN ŚWIADCZONYCH USŁUG

Regulamin https://treeneo.pl został stworzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Zjednoczonego Królestwa, i reguluje on warunki funkcjonowania Portalu internetowego https://treeneo.pl znajdującego się pod adresem https://treeneo.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników , a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego https://treeneo.pl

https://treeneo.pl jest portalem internetowym, służącym obsłudze inwestorów programu Agrofortis, innych oferowanych produktów oraz pełnej obsłudze programu partnerskiego. W dalszej części niniejszego regulaminu portal https://treeneo.pl zwany jest WITRYNĄ.

POJĘCIA:  1. Witryna – portal internetowy https://treeneo.pl umieszczony pod adresem internetowym https://treeneo.pl 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Witrynę 3. Administrator – podmiot zarządzający i udostępniający zasoby witryny zarejestrowanym użytkownikom jak również właściciel witryny firma TREENEO EUROPE LLP z siedzibą w Craven House Ground Floor, 40-44 Uxbridge Road, London, England, W5 2BS 4. Sprzedający – podmiot będący stroną w umowie Agrofortis lub innych produktów znajdujących się w witrynie.  5. Agrofortis –program inwestycyjny będący przedmiotem sprzedaży w witrynie.

§1. WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY:

Właścicielem witryny jest TREENEO EUROPE LLP Craven House Ground Floor, 40-44 Uxbridge Road, London, England, W5 2BS 2. Działalność witryny polega na umożliwieniu użytkownikom pełnego korzystania z możliwości zakupu Agrofortis. 3. Niezbędnym dla korzystania z witryny jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.  4. Nazwa witryny, jego pomysł, skład graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

www.treeneo.pl tel. +48 531 300 399 email: biuro@treeneo.com

Treeneo Europe LLP Craven House Ground Floor, 40-44 Uxbridge Road, London, England, W5 2BS   Adres Korespondencyjny:  ul. Wilczyńskiego 25E/301D 10-686 Olsztyn

§2. UŻYTKOWANIE WITRYNY

Użytkownik zgadza się nie używać witryny w jakichkolwiek bezprawnych lub niedozwolonych w myśl niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa celach. Na przykład wprowadzając materiały do witryny lub komunikując się za jej pośrednictwem, w tym także w dowolnym forum, chat-roomie lub w inny sposób udostępniony w witrynie lub poprzez nią, użytkownik zgadza się w szczególności nie wykonywać żadnej z następujących czynności:

 • zniesławiać, znieważać, nękać, śledzić, grozić ani w inny sposób naruszać praw innych osób, w szczególności prawa do prywatności;
 • publikować, zamieszczać, dystrybuować ani rozpowszechniać żadnych zniesławiających, nielegalnych, obscenicznych, pornograficznych, dotyczących seksu, niemoralnych lub bezprawnych materiałów i informacji;
 • wprowadzać ani przekazywać w inny sposób plików zawierających oprogramowanie lub innych materiałów chronionych prawami własności intelektualnej (bądź prawem do prywatności lub poufności), chyba że użytkownik posiada do nich prawo lub może nimi rozporządzać jak własnymi bądź uzyskał wszelkie niezbędne zgody;
 • wprowadzać ani przekazywać w inny sposób plików zawierających wirusy, plików uszkodzonych bądź innego podobnego oprogramowania lub programów, które mogą uszkodzić inny komputer lub wpłynąć negatywnie na jego działanie;
 • usuwać jakichkolwiek atrybutów autorów, informacji prawnych bądź zastrzeżonych oznaczeń lub etykiet wprowadzanych plików; – fałszować pochodzenie lub źródła oprogramowania albo inne materiały zawarte we wprowadzanym pliku;  -ogłaszać ani oferować sprzedaży jakichkolwiek towarów i usług, przeprowadzać ankiet, konkursów lub łańcuszków e-mailowych, ani ich przekazywać;
 • pobierać jakichkolwiek plików wysłanych przez innego użytkownika witryny, o których wiadomo, lub należy podejrzewać, że nie mogą być zgodnie z prawem dystrybuowane w taki sposób;
 • korzystać z zapisów komunikacji, zawartości lub innych informacji uzyskanych za pośrednictwem witryny w sposób konkurencyjny wobec witryny lub działalności TREENEO EUROPE LLP oraz programu partnerskiego.
 • -ngerować w jakikolwiek sposób w funkcjonowanie witryny i wygląd strony internetowej.

www.treeneo.com tel. +48 531 300 399 email: biuro@treeneo.com

Treeneo Europe LLP Craven House Ground Floor, 40-44 Uxbridge Road, London, England, W5 2BS   Adres Korespondencyjny:  ul. Wilczyńskiego 25E/301D 10-686 Olsztyn

§3. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator niniejszym zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu witryny wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez użytkowników z funkcji witryny, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez użytkowników. Treści umieszczane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców witryny. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem administratora bądź innych osób.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych użytkowników niezgodnie z celem działania witryny.
 5. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu witryny mogą być reklamowane przez użytkownika i mogą być zgłoszone administratorowi.
 6. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator z zastrzeżeniem że mogą pozostać bez reakcji jeżeli zgłoszenie będzie wynikało z nieznajomości niniejszego regulaminu i innych postanowień lub przepisów prawa.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto użytkownika gdy zachodzi konieczność poprawy funkcjonowania witryny oraz usunięciu zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu konta.
 8.  

§5. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://treeneo.pl/regulamin.pdf.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, administrator poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników publikując jednolity tekst regulaminu na łamach witryny.
 4. Warunkiem dalszego korzystania z witryny jest zaakceptowanie regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią regulaminu, użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie, użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem konta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej witryny. Umowy zawarte pomiędzy użytkownikami, a administratorem przed dniem wejścia w życie regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez użytkownika.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.